Giới thiệu về chứng khoán và các doanh nghiệp lên sàn chứng khoán

  Từ “Sàn” trong lên sàn chứng khoán mang ý nghĩa là thị trường chứng khoán được sử dụng ...

― 2019.09.20 UPDATED